Při nákupu v hodnotě minimálně 2000 Kč Vám do košíku přibalíme voucher v hodnotě 1000 Kč, který můžete použít jako slevu na jakýkoliv zákrok v Petra Clinic, u kterého nemusí asistovat lékař.

Podmínky ochrany osobních údajů

1      Informace o zpracování osobních údajů

1.1  Obecná informace ke zpracování osobních údajů umístěná na webových stránkách společnosti

Petra Clinic health s.r.o. IČO: 24184331, se sídlem Pasáž Světozor (Palác Ligna)
Vodičkova 791/39, 110 00 Praha 1, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Petra Clinic health s.r.o., je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Petra Clinic health s.r.o. IČO: 24184331, Pasáž Světozor (Palác Ligna) Vodičkova 791/39, 110 00 Praha 1, e-mail:  info@petraclinic.cz.
Petra Clinic health s.r.o. jmenovala koordinátora pro ochranu osobních údajů, který je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa koordinátora pro ochranu osobních údajů:
Petra Clinic health s.r.o. IČO: 24184331, Pasáž Světozor (Palác Ligna) Vodičkova 791/39, 110 00 Praha 1, e-mail:  info@petraclinic.cz

 

Petra Clinic health s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  1. vedení pracovněprávní a mzdové agendy,
  2. vedení dokumentace k provedeným zákrokům,
  3. nabízení obchodu a služeb, vč. Newsletterů,
  4. propagace

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány také na základě oprávněného zájmu správce, jakými jsou např. ochrana majetku a osob kamerovým systémem – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u koordinátora pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1.1  Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů na akcích pořádaných společností

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných Petra Clinic health s.r.o. (např. dětské dny, dny otevřených dveří, konference aj.), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách společnosti (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz